Co to jest błonnik?

Błonnik pokarmowy jest to zespˇł? substancji Âcian kom??rkowych ro??lin, kt??re s─? nietrawione i niewch??aniane przez organizm ludzki. G????wnym sk??adnikiem b??onnika jest: celuloza, hemicelulozy, pektyny, gumy, ??luzy.

Dzi─?ki temu, ??e b??onnik jest substancj─? nietrawion─? w organizmie cz??owieka (i licznych zwierz─?t) ma on mo??liwo??─? dosta─? si─? w formie niezmienionej do jelit. W??a??nie tam dla wi─?kszo??ci ludzi zaczyna si─? jego zbawienne dzia??anie. Na czym ono polega? Na tworzeniu warunk??w, w kt??rych rozwijaj─? si─? korzystne dla dzia??ania jelit bakterie oraz samym pobudzaniu dzia??ania jelit.

Mo??na wyszczeg??lni─? kilka odmian b??onnika, z kt??rych ka??dy posiada w??asne Ô?? specyficzne w??a??ciwo??ci. Najcz─???ciej jednak mo??na us??ysze─? o dw??ch: to b??onnik rozpuszczalny i nierozpuszczalny. Otr─?by pszenne na przyk??ad zawieraj─? b??onnik nierozpuszczalny. Nie zatrzymuje on wody, ale mo??e stymulowa─? jelita przez naturalny proces Ô?żdrapania" ??cian jelit podczas przesuwania si─? przez nie, co pobudza ich perystaltyk─?.

Natomiast b??onnik rozpuszczalny (kt??ry zawiera np. babka p??esznik (psyllium)) ma wi─?ksz─? zdolno??─? wch??aniania i zatrzymuje wi─?cej wody - dlatego jest bardziej kleisty. Jego lepko??─? powoduje, ??e jest Ô?ż??agodniejszy" dla uk??adu trawiennego, a wi─?c lepszy dla ludzi z wra??liwymi jelitami.

Dzienne zapotrzebowanie

Przeci─?tnie ka??dy Polak dziennie dostarcza swojemu organizmowi ok. 15g b??onnika pokarmowego.
W krajach s??abo rozwini─?tych np. w Afryce spo??ycie b??onnika wynosi oko??o 60 gram na dob─?. Efektem tego jest bardzo niska zachorowalno??─? na choroby nowotworowe jelita grubego i odbytu.
?╣wiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca spo??ywanie b??onnika na poziomie 20-40 g na dobr─?.

Dzia??anie b??onnika nie ogranicza si─? jednak wy??─?cznie do jelit Ô?? ju?? w ??o??─?dku zachodz─? dzi─?ki niemu pewne procesy, kt??re pozwalaj─? przyk??adowo oczyszcza─? organizm z toksyn czy nadmiernej ilo??ci glukozy (b??onnik Ô?żwch??aniaÔ?Ł je do siebie i w niezmienionej postaci jest wydalany (razem z toksynami i glukoz─?).

Cz─?sto mo??na si─? spotka─? ze stwierdzeniem, ??e b??onnik pokarmowy pomaga w odchudzaniu Ô?? to prawda poniewa?? posiada on jedn─? z w??a??ciwo??ci s??ynnych koktajl??w odchudzaj─?cych. Poprzez rozdrabnianie pokarm??w zawieraj─?cych du??e ilo??ci b??onnika dociera do niego du??o ciep??a, kt??re umo??liwia jego p─?cznienie. Dlatego mimo niewielkich ilo??ci spo??ytego pokarmu mo??na mie─? odczucie syto??ci, a do tego d─???─? wszystkie osoby maj─?ce problem z nadwag─? i podjadaniem.

B??onnik pokarmowy to ca??kowicie naturalna substancja, kt??r─? warto wykorzysta─? w formie skondensowanej do cel??w zdrowotnych Ô?? jego dzia??anie w wi─?kszo??ci przypadk??w jest ca??kowicie nieszkodliwe i mo??e da─? jedynie pozytywne rezultaty.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Materiał i szablon jest chroniony prawami autorskimi.